Publications of Professor Hui LĬ

[ÖÐÎÄ]   [download PDF reader] [BACK to homepage]

Title on the cover; © Correspondence;equally contributed;honored.

2022

 

306[A192]Maxat Zhabagin, Lan-Hai Wei, Zhaxylyk Sabitov, Peng-Cheng Ma, Jin Sun, Zhanargul Dyussenova, Elena Balanovska, Hui Li, Yerlan Ramankulov (2022) Ancient components and recent expansion in the Eurasian heartland: Insights into the revised phylogeny of Y-chromosomes from Central Asia. Genes, in press.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

305[A191]Yu Xue-Er, Sun Chang, Zou Ye-Tao, Li Ji-Yuan, Ren Xiaoyan, Li Hui (2022) Ancient DNA from Tubo Kingdom related tombs in northeastern Tibetan Plateau revealed their genetic affinity to both Tibeto-Burman and Altaic populations. Molecular Genetics and Genomics. In press.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

304[G19] Sang Siyao, Wang Lufei, Liang Taotao, Su Mingjie, Li Hui (2022) Potential role of tea drinking in preventing hyperuricaemia in rats: biochemical and molecular evidence. Chinese Medicine, 17:108.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

303[G18] WANG Lufei, SANG Siyao, SU Mingjie, LI Hui (2022) Qualitation of COVID-19 in Chinese Medicine and Preventions by Tea Drinking. Science Popularization in University.16(2):45-49.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

302[G17] Chen Wang, Jiaxing Liu, Siyao Sang, Xue Ao, Mingjie Su, Binwei Hu, Hui Li (2022) Effects of tea treatments against high-fat-diet-induced disorder by regulating lipid metabolism and the gut. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2022:9336080.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

301[A190] Wang Chizao, Yu Xueer, Shi Meisen, Li Hui*, Ma Shuhua* (2022) Whole mitochondrial genome analysis of the Daur ethnic minority from Hulunbuir in the Inner Mongolia Autonomous Region of China. BMC Ecology and Evolution. 22:66.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

300[A189] Xiong Jianxue, Yichen Tao, Minxi Ben, Yishi Yang, Panxin Du, Edward Allen, Hui Wang, Yiran Xu, Yao Yu, Hailiang Meng, Haoquan Bao, Boyan Zhou, Guoke Chen*, Hui Li*, Shaoqing Wen* (2022) Uniparental genetic analyses reveal multi-ethnic background of Dunhuang Foyemiaowan population (220-907CE) with typical Han Chinese archaeological culture. Frontiers in Ecology and Evolution (Evolutionary and Population Genetics), 10:901295.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

299[B43] Siobh¨¢n M. Mattison, Darragh Hare, Neil G. MacLaren, Adam Z. Reynolds, Chun-Yi Sum, Ruizhe Liu, Mary K. Shenk, Tami Blumenfield, Mingjie Su, Hui Li, Katherine Wander (2022) Context Specificity of ¡°Market Integration¡±among the Matrilineal Mosuo of Southwest China. Current Anthropology, 63(1):118-124. https://doi.org/10.1086/719266

         [PDF fulltext]  [Abstract]

298[A188]Xiong Jianxue, Du Panxin, Chen Guoke, Tao Yichen, Zhou Boyan, Yang Yishi, Wang Hui, Yu Yao, Chang Xin, Allen Edward, Sun Chang, Zhou Juanjuan, Zou Yetao, Xu Yiran, Meng Hailiang, Tan Jingze© , Li Hui© , Wen Shaoqing© (2022) Sex-biased population admixture mediated subsistence strategy transition of Heishuiguo people in Han Dynasty Hexi Corridor. Frontiers in Genetics,13:827277.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

2021

 

297[A187]Wang Chi-Zao €, Li Shuang €, Hao Xu, Wang Chuan-Chao, Bai Ru-Feng, Li Hui, Ma Shu-Hua.(2021)Forensic characteristics and phylogenetic analysis of the Chinese Han population from Chongqing Municipality, southwest China. Legal Medicine. 53:101954.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

296[B42] WANG Lufei, LIU Yongli, LI Hui (2021)Mythology and Geography: A Historic Geographical Resolution of the Location of North Leading Mountain GHeng-Shan in Hunyuan or Quyang. Proceedings of Mythology, 5:162-176, Ba-Shu Book.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

295[G16]Liu Jiaxing, Gu Xun, Li Hui© (2021) Assembly of 97 novel bacterial genomes in the microbial community affiliated with polyvinyl alcohol in soil of northern China. Biomed Research International,2022:2229147.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

294[G15]Wang Lufei, Sang Siyao, Su Mingjie, Wang Simin, Li Hui© (2021)Tea Flavonoids Inhibiting Multiple Proteins Related to SARS-Cov-2 Judged from Molecular Docking. Frontiers in Molecular Medicine and Therapeutics, 1(1):102.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

293[G14]TIAN Tian, DAI Mingxuan, LI Hui (2021) Tea Sciences Told by Ancient Poets. Science Popularization in University.15(3):49-53.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

292[G13] Wang Lufei, LI Hui (2021) A Copper Kettle Dropping Method for Green Tea Brewing. Science Popularization in University.15(3):38-39.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

291[G12] SANG Siyao, LI Hui (2021) Minimal and Optimal Protocols for Tea Brewing. Science Popularization in University.15(3):35-37.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

290[G11] LI Hui (2021) Visualizing Human Meridians with Tea Drinks. Science Popularization in University.15(3):29-34.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

289[G10] LI Hui (2021) Approaching Evolutionary Principle of Human Civilization. Science Popularization in University.15(3):1.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

288[B41] LI Hui (2021) Origin of the Chinese National Community Synchronized with the Gathering of Ethnic Groups. Chinese Ethnological Association Summit: Build a Strong Sense of Community for the Chinese Nation and the Development and Collaborative Innovation of Ethnology in New Era. Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou, China. Oct.16, 2021. Pp.10-23.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

287[G9] LI Hui (2021) Digestive system-Circulatory system-Meridian system-Organ cells: Three-Step-Expressage Hypothesis and Evidences from Teas. BOAO FORUM FOR ASIA-II Global Health Forum, Chinese Medicine. Qingdao, China. Jun.1-4, 2021. Pp. 30-31.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

286[A186] Li Hui (2021) Perfect Match between genealogy and climate for modern human origin: Review of: "Climatic windows for human migration out of Africa in the past 300,000 years". Qeios. https://doi.org/10.32388/A5D4TM

         [PDF fulltext]  [Abstract]

285[A185] Wen Shaoqing, Du Panxin, Sun Chang, Cui Wei, Xu Yiran, Meng Hailiang, Shi Meisen, Zhu Bofeng, Li Hui (2022) Dual origins of the Northwest Chinese Kyrgyz: the admixture of Bronze age Siberian and Medieval Niru'un Mongolian Y chromosomes. Journal of Human Genetics. 67:175¨C180.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

284[B40] ZHOU Juanjuan, LI Hui (2021) Features of Denisovans. World Science, 44(9):44-46.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

283[A184] Meng Hao, Weilin Pu, Yi Li, Shaoqing Wen, Chang Sun, Yanyun Ma, Hongxiang Zheng, Xingdong Chen, Jingze Tan, Guoqing Zhang, Menghan Zhang, Shuhua Xu, Yi Wang, Hui Li, Jiucun Wang, Li Jin(2021) The HuaBiao Project: Whole-Exome Sequencing of 5,000 Han Chinese Individuals. Journal of Genetics and Genomics,48(11):1032-1035.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

282[G8] LI Hui (2021) Geneticist, Herbalist, and Anthropologist. in: Xu Jieshun, Wei Xiaopeng. Biographies of Anthroplogists in New Era. Beijing: Xueyuan Press,197-218.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

281[B39] LI Hui (2021) Questioning the Naming and Situation of "Homo longi". World Science, 44(8):1.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

280[G7] Wang Lufei, Li Hui(2021)Toxic Side-Effects of Garlic. Science Popularization in University, 15(2):82-84.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

279[A183] Darren Curnoe, Hong-chun Li, Bo-yan Zhou, Chang Sun, Pan-xin Du, Shao-qing Wen, Xue-feng Sun, Hui Li (2021) Reply to Martin¨®n-Torres et al. and Higham and Douka: Refusal to acknowledge dating complexities of Fuyan Cave strengthens our case. PNAS118 (22) e2104818118.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

278[A182] YU Xueer, LI Hui (2021) Origin of ethnic groups, linguistic families, and civilizations in China viewed from the Y chromosomes. Molecular Genetics and Genomics, in press.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

277[G6] LI Hui (2021) Seeing Human Meridians. Globe Biweekly, 774(8):54-56.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

276[B35] Siobh¨¢n M. MATTISON, Chun-Yi SUM, Adam Z. REYNOLDS, Gabrielle D. BACA, Tami BLUMENFIELD, Sara NIEDBALSKI, Ruizhe LIU, Meng ZHANG, Lige LIU, Lin WEI, Mingjie SU, Hui LI, Mary K. SHENK, Katherine WANDER (2021) Using evolutionary theory to hypothesize a transition from patriliny to matriliny and back again among the ethnic Mosuo of Southwest China. Matrix: A Journal for Matricultural Studies, 2(1):90-117.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

275[A181] Chuan-Chao Wang, Hui-Yuan Yeh, Alexander N. Popov, Hu-Qin Zhang, Hirofumi Matsumura, Kendra Sirak, Olivia Cheronet, Alexey Kovalev, Nadin Rohland, Alexander M. Kim, Swapan Mallick, Rebecca Bernardos, Dashtseveg Tumen, Jing Zhao, Yi-Chang Liu, Jiun-Yu Liu, Matthew Mah, Ke Wang, Zhao Zhang, Nicole Adamski, Nasreen Broomandkhoshbacht, Kimberly Callan, Francesca Candilio, Kellie Sara Duffett Carlson, Brendan J. Culleton, Laurie Eccles, Suzanne Freilich, Denise Keating, Ann Marie Lawson, Kirsten Mandl, Megan Michel, Jonas Oppenheimer, Kadir Toykan Özdoğan, Kristin Stewardson, Shaoqing Wen, Shi Yan, Fatma Zalzala, Richard Chuang, Ching-Jung Huang, Hana Looh, Chung-Ching Shiung, Yuri G. Nikitin, Andrei V. Tabarev, Alexey A. Tishkin, Song Lin, Zhou-Yong Sun, Xiao-Ming Wu, Tie-Lin Yang, Xi Hu, Liang Chen, Hua Du, Jamsranjav Bayarsaikhan, Enkhbayar Mijiddorj, Diimaajav Erdenebaatar, Tumur-Ochir Iderkhangai, Erdene Myagmar, Hideaki Kanzawa-Kiriyama, Masato Nishino, Ken-ichi Shinoda, Olga A. Shubina, Jianxin Guo, Wangwei Cai, Qiongying Deng, Longli Kang, Dawei Li, Dongna Li, Rong Lin, Nini, Rukesh Shrestha, Ling-Xiang Wang, Lanhai Wei, Guangmao Xie, Hongbing Yao, Manfei Zhang, Guanglin He, Xiaomin Yang, Rong Hu, Martine Robbeets, Stephan Schiffels, Douglas J. Kennett, Li Jin, Hui Li, Johannes Krause, Ron Pinhasi & David Reich (2021) Genomic Insights into the Formation of Human Populations in East Asia. Nature, 591:413¨C419.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

274[A180] Sun Xue-feng€©, Wen Shao-qing€, Lu Cheng-qiu, Zhou Bo-yan, Curnoe Darren©, Lu Hua-yu, Li Hong-chun, Wang Wei, Cheng Hai, Yi Shuang-wen, Jia Xin, Du Pan-xin, Xu Xing-hua, Lu Yi-ming, Lu Ying, Zheng Hong-xiang, Zhang Hong, Sun Chang, Wei Lan-hai, Han Fei, Huang Juan,Edwards R. Lawrence, Jin Li, LI Hui©(2020) Ancient DNA and multi-method dating confirm the late arrival of anatomically modern humans in southern China. PNAS, 118 (8) e2019158118.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

273[G4] Jin Wenli, Tao Yichen, Wang Chen, Wang Lufei, Ao Xue, Su Mingjie, Hu Binwei, Ouyang Yuxiao, Liu Jiaxing, Li Hui © (2022) Infrared imageries of human body activated by tea match the hypothesis of meridian system. Phenomics, in press.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

2020

 

272[B37] XIONG Jianxue, CHEN Guoke, YIN Xing, MENG Hailiang, Yang Yishi, TAO Yichen, TAN Jingze, LI Hui, WEN Shaoqing (2020) A study of maxillary sinusitis infections of the Han dynasty people from the Heishuiguo site. Acta Anthropologica Sinica, 39: 397-409.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

271[B38] Xiong Jianxue, Zheng Xiuwen, Huang Xiang, Wen Shaoqing, Ren Xiaoying, Li Hui (2020) Preliminary Studies on the Human Bones from the Shanghai Zhelin Site Cemetery of Liangzhu Culture. Cultural Relics in Southern China, (6):238-245.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

270[B36] LI Hui, JIN Wenli (2020) Human Origin and Migration. Shanghai: Shanghai Science and Technology Education Publishing House.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

269[G5] LIU Jiaxing, LI Hui ©(2020) Identifying Mysterious Taisui with Scientific Methods. Science Popularization in University, 14(4):47-51.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

268[F07] LI Hui (2020) Is Human Being Keeping Evolving. Globe Biweekly, 762(22):21-23.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

267[A179] Wen Shao-Qing, Meng Hai-Liang, Li Hui ©(2020) A genetic test for three historical hypotheses of the Mongolian Golden family origin of Tusi Lu's family. J. Hum. Genet., 66:551¨C553.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

266[B34] Reynolds Adam Z., Wander Katherine, Sum Chun-Yi, Su Mingjie, Thompson Melissa Emery, Hooper Paul L., Li Hui, Shenk Mary K., Starkweather Kathrine E., Blumenfield Tami, Mattison Siobh¨¢n M. (2020) Matriliny reverses gender disparities in inflammation and hypertension among the Mosuo of China. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,117(48):30324-30327.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

265[F06] LI Hui (2020) How we misunderstand human evolution. World Science, 43(10):10-11.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

264[F05] LI Hui (2020) Contemporary Anthropology: Catching sight of the huge elephant. World Science, 43(10):1.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

263[F04]LI Hui (2020) Is Virus a Kind of Life? Science Popularization in University, 14(3):54-55.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

262[A178]Zhabagin Maxat, Sabitov Zhaxylyk, Tazhigulova Inkar, Alborova Irina, Wei Lan-hai, Urasin Vadim, Mustafin Kharis, Akilzhanova Ainur, Li Hui, Balanovsky Oleg, Balanovska Elena (2020) Medieval Super-Grandfather founder of Western Kazakh Clans from Haplogroup C2a1a2-M48. J. Hum. Genet., in press.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

261[A177]Sun Jin €, Wei Lan-Hai €, Wang Ling-Xiang €, Huang Yun-Zhi, Yan Shi, Cheng Hui-Zhen, Ong Rick Twee-Hee, Saw Woei-Yuh, Fan Zhi-Quan, Deng Xiao-Hua, Lu Yan, Zhang Chao, Xu Shu-Hua, Jin Li, Teo Yik-Ying ©, Li Hui ©(2020)Paternal gene pool of Malays in Southeast Asia and its applications for the early expansion of Austronesians. American Journal of Human Biology, e23486.

         [PDF fulltext]  [Abstract ]

260[A176] Liu Bing-Li€, Ma Peng-Cheng€, Wang Chi-Zao€, Yan Shi, Yao Hong-Bing, Li Yong-Lan, Xie Yong-Mei, Meng Song-Lin, Sun Jin, Cai Yan-Huan, Sarengaowa, Li Hui, Cheng Hui-Zhen©, Wei Lan-Hai© (2020) Paternal origin of Tungusic-speaking populations: Insights from the updated phylogeny of the Y-chromosome haplogroup C2a-M86. American Journal of Human Biology, e23462.

         [PDF fulltext]  [Abstract ]

259[G3] Wang Chen, Jin Wenli, Li Hui (2020) Tea Tasting. Science Popularization in University, 14(1):36-37.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

258[A175] Bao Ruoyu, Du Panxin, Shi Meisen, Jiang Dezhi, Jiang Yaoheng, Li Hui© (2020) The application of Y-STR database and genetic network graph in a rape case. Journal of Forensic Medicine. 36(3):420-422.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

257[A174] Luo XiaoQin, Du PanXin, Wang LingXiang, Zhou BoYan, Li YuChun, Zheng HongXiang, Wei LanHai, Liu JunJian, Sun Chang, Meng HaiLiang, Tan JingZe, Su WenJing, Wen Shaoqing, Li Hui© (2020) Uniparental genetic analyses reveal the major origin of Fujian Tanka from ancient indigenous Daic populations. Hum. Biol. 91(4):257-277.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

256[B31] Wander Katherine S, Su Mingjie, Mattison Peter Moir, Sum Chun-Yi, Witt Christopher C, Shenk Mary Katherine, Blumenfield Tami, Li Hui©, Mattison Siobh¨¢n Mary© (2020) High-altitude adaptations mitigate risk for hypertension and diabetes-associated anemia. Am. J. Phys. Anthropol. 172(2):156-164.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

255[A173] Wen Shao-Qing©, Sun Chang, Song Dan-Lu, Huang Yun-Zhi, Tong Xin-Zhu, Meng Hai-Liang, Yao Hong-Bing, Du Pan-Xin, Wei Lan-hai, Wang Ling-Xiang, Wang Chuan-Chao, Shi Mei-Sen, Lan Yong-Mei, Wang Jiu-Cun, Jin Li, Zhabagin Maxat, Xie Xiao-Dong, Li Hui© (2020) Y-chromosome evidence confirmed the Kerei-Abakh origin of Aksay Kazakhs. J. Hum. Genet. 65:797¨C803.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

2019

254[F08] LI Hui (2019) Evolutionary status of Homo luzonensis. The-Intellectual, 2019-04-11.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

253[B32] Wei Lan-Hai, Li Hui. (2019) About the names of branch tribes of Xiongnu. in: XU Dan, FU Jing-Qi (eds) Language contact and language variation. Beijing: The Commercial Press, 69-96. ISBN: 9787100166164.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

252[A172] Pakstis Andrew J., Speed William C., Soundararajan Usha, Rajeevan Haseena, Kidd Judith R., Li Hui, Kidd Kenneth K.© (2019) Population relationships based on 170 ancestry SNPs from the combined Kidd and Seldin panels. Scientific Reports. 9:18874.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

251[A171] Wen Shao-qing, Bao Ruo-yu, Zhou Bo-yan, Du Pan-xin, Sun Chang, Chen Liang, Zhou Ya-wei, Li Yu-chun, Shi Mei-sen, Cui Yin-qiu, Chen Hua, Zhang Hong, Jin Li, Li Hui© (2019) China National DNA Martyry: a beacon of hope for the martyrs' coming home. J Hum Genet, 64:1045¨C1047.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

250[G2] Li Hui (2019) YIM YANG TEAISM: Health Science for All Human. 2019 Meeting of Influence of Chinese Teaism in Belt&Road. Macao. Jun. 22, 2019.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

249[A170] Wen Shao-Qing, Yao Hong-Bing, Du Pan-Xin, Wei Lan-hai,Tong Xin-Zhu, Wang Ling-Xiang, Wang Chuan-Chao, Zhou Bo-Yan, Shi Mei-Sen, Zhabagin Maxat, Wang Jiucun, Xu Dan, Jin Li, Li Hui© (2019) Molecular genealogy of Tusi Lu's family reveals their paternal relationship with Jochi, Genghis Khan's eldest son. J Hum Genet, 64:815¨C820.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

248[A169] Wang Chi-Zao, Wei Lan-Hai, Wang Ling-Xiang, Wen Shao-Qing, Yu Xue-Er, Shi Mei-Sen© , Li Hui© (2019) Relating Clans Ao and Aisin Gioro from northeast China by whole Y-chromosome sequencing. J Hum Genet, 64:775¨C780.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

247[A168] Wang Chuan-Chao, Lu Yan, Kang Longli, Ding Huiqian, Yan Shi, Guo Jianxin, Zhang Qun, Wen Shao-Qing, Wang Ling-Xiang, Zhang Manfei, Tong Xinzhu, Huang Xiufeng, Nie Shengjie, Deng Qiongying, Zhu Bofeng, Jin Li, Li Hui© (2019) The massive assimilation of indigenous East Asian populations in the origin of Muslim Hui people inferred from paternal Y chromosome. Am. J. Phys. Anthropol., 169(2):341-347.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

246[A167] Wang Chizao, Su Mingjie, Li Yu, Chen Lei, Jin Xin, Wen Shaoqing, Tan Jingze, Shi Meisen©, Li Hui©.(2019) Genetic polymorphisms of 27 Yfiler® Plus loci in the Daur and Mongolian ethnic minorities from Hulunbuir of Inner Mongolia Autonomous Region, China. FSI:Genetics. 40:e252-e255.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

245[G1] Li Hui (2019) Health Science in Chinese Teaism. 3rd symposium of Science and Happiness. Shanghai Mental Health Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Minhang, Shanghai. Jan. 19-20, 2019. PP43-44.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

2018

244[C18] An Ke, Du Fengxia, Meng Hao, Li Guochao, Zhang Minjie, Liu Zongzhi, Zhao Zitong, Zhang Zilong, Yu Di, Wang Dong, Yang Caiyun, Ma Wencui, Yuan Lin, Zhou Meiting, Duan Lili, Jin Li, Li Hui, Zhang Yan, Su Jianzhong, Qiao Jie, Sun Yingli (2018) Transgenerational analysis of H3K4me3 and H3K27me3 by ChIP-Seq links epigenetic inheritance to metabolism. Journal of Genetics and Genomics, 45(3):169-172.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

243[C17] Li Guochao, Zhang Minjie, Chen Hua, An Ke, Liu Zongzhi, Du Fengxia, Yang Caiyun, Han Xiao, Jin Li, Li Hui, Zhang Yan, Qiao Jie, Sun Yingli (2018) Deep pedigree analysis reveals family specific "fingerprint" pattern of DNA methylation for men. Science Bulletin, 63(1):7-10.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

242[B30] SU Mingjie,LI Hui(2018)Relationship between Body Iron and Elevated blood glucose in Mosuo People. Acta Anatomica Sinica. 50(3):369-373.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

241[E09] Zhao Jingya, Li Hui(2018) Both genetic and dietary habit affect the obesity process. Chinese Journal of Anatomy.   41(4):446-451.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

240[A166]Wang Junfang, Wen Shaoqing, Shi Meisen, Liu Yaju, Zhang Jing, Bai Rufeng, Li Hui (2018) Haplotype structure of 27 Yfiler®Plus loci in Chinese Dongxiang ethnic group and its genetic relationships with other populations. Forensic Science International: Genetics 33:e13-e16.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

239[A165]Wang Chizao, Shi Meisen, Li Hui (2018) Origin of Daur revealed by Molecular Anthropology. Journal of Beifang University of Nationalities. 143(5):110-117.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

238[C15] Wu Sijie, Zhang Manfei, Yang Xinzhou, Peng Fuduan, Juan Zhang, Tan Jingze, Yang Yajun, Wang Lina, Hu Yanan, Peng Qianqian, Li Jinxi, Liu Yu, Guan Yaqun, Chen Chen, Hamer Merel A, Nijisten Tamar, Zeng Changqing, Adhikari Kaustubh, Gallo Carla, Poletti Giovanni, Schuler-Faccini Lavinia , Bortolini Maria C¨¢tira, Canizales-Quinteros Samuel, Rothhammer Francisco, Bedoya Gabriel, Gonz¨¢lez-Jos¨¦ Rolando, Li Hui, Krutmann Jean, Liu Fan, Kayser Manfred, Ruiz-Linares Andres , Tang Kun, Xu Shuhua, Zhang Liang, Jin Li,Wang Sijia (2018)Genome-wide Association Studies and CRISPR/Cas9-mediated Gene Editing Identify Regulatory Variants Influencing Eyebrow Thickness in Humans. PLoS Genetics, 14(9):e1007640.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

237[A163] Gu Sheng, Li Hui, Pakstis Andrew J., Speed William C., Gurwitz David, Kidd Judith R., Kidd Kenneth K. (2018) Recent selection on a Class I ADH locus distinguishes Southwest Asian populations including Ashkenazi Jews. Genes,9:452.

          [PDF fulltext]  [Abstract]

236[A147] Wei Lan-Hai €, Wang Ling-Xiang €, Wen Shao-Qing €, Yan Shi €, Canada Rebekah €, Gurianov Vladimir, Huang Yun-Zhi, Mallick Swapan, Biondo Alessandro, O'Leary Amy, Wang Chuan-Chao, Lu Yan, Zhang Chao, Jin Li, Xu Shuhua, Li Hui© (2018) Paternal origin of Paleo-Indians in Siberia: insights from Y-chromosome sequences. European Journal of Human Genetics, doi:10.1038/s41431-018-0211-6.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

235[A164] Wang Ling-Xiang €, Lu Yan €, Zhang Chao €, Wei Lan-Hai €, Yan Shi, Huang Yun-Zhi, Wang Chuan-Chao, Mallick Swapan, Wen Shao-Qing, Jin Li, Xu Shu-Hua©, Li Hui© (2018) Reconstruction of Y-chromosome Phylogeny Reveals Two Neolithic Expansions of Tibeto-Burman Populations. Molecular Genetics and Genomics, 293(5):1293¨C1300.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

234[A139]  Du Pan-Xin, Wen Shao-Qing, Wang Ling-Xiang,Wei Lanhai, Meng Hai-Liang, Xiong Jian-Xue, Bao Ruo-Yu, Han Sheng, Li Hui (2018) Constructing Genetic Stemma of Sima Guang's Family. Acta Anthropologica Sinica,  36e. doi:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2017.0081

         [PDF fulltext]  [Abstract]

233[A129]Wen Shao-qing, Han Sheng, Li Hui (2018) The Development History of Genetic Genealogy in China. Journal of The Beifang University of Nationalities, 139:11-20.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

2017

232[A160] Wei Lanhai, Lu Yan, Yan Shi, Yao Dali, Jin Li, Li Hui (2017) Reanalysis of Y-Chromosome C3*-Star Cluster Converted its Origin from Genghis Khan to Mongol Niru'un Clan. in: Meng Xianshi, Zhu Yuqi. Exploring Civilizations in West China. Shanghai: Zhongxi Book Company. 270-281.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

231[A159] Huang Yun-Zhi, Li Hui (2017) Correlation Between Genetic Structure and Linguistic Phylogeny in East Asia. In: XU Dan, LI Hui (eds) Languages and Genes in Northwestern China and Adjacent Regions. Singapore: Springer, 13-36.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

230[A158] Wei Lan-Hai, Li Hui (2017) Genetic Perspective on Language Replacement in Siberia. In: XU Dan, LI Hui (eds) Languages and Genes in Northwestern China and Adjacent Regions. Singapore: Springer, 37-53.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

229[A157] Wen Shao-Qing, Xu Dan, Yao Hong-Bin, Li Hui (2017) Present Y Chromosomes Refute the Roma/Gypsy Origin of the Xuejiawan People in Northwest China. In: XU Dan, LI Hui (eds) Languages and Genes in Northwestern China and Adjacent Regions. Singapore: Springer, 107-120.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

228[A156] Huang Yun-Zhi€, Wei Lan-Hai€, Yan Shi, Wen Shao-Qing, Wang Chuan-Chao, Yang Ya-Jun, Wang Ling-Xiang, Lu Yan, Zhang Chao, Xu Shu-Hua, Yao Da-Li, Jin Li, Li Hui© (2017) Whole sequence analysis indicates a recent southern origin of Mongolian Y-chromosome C2c1a1a1-M407. Molecular Genetics and Genomics , 293(3):657¨C663.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

227[A155] Xu Jieshun, Li Hui (2017) The Perspective of Molecular Anthropology: a New Analysis to the Origin of the Native People Inhabited in Guangxi. Journal of Guangxi Teachers Education University, 38(4):29-36.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

 

226[A154] Zhou Boyan, Wen Shaoqing, Wang Lingxiang, Jin Li, Li Hui, Zhang Hong (2017) AntCaller: An accurate variant caller incorporating ancient DNA damage. Molecular Genetics and Genomics,292(6):1419¨C1430.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

225[A153] Wei Lan-Hai, Yan Shi, Lu Yan, Wen Shao-Qing, Huang Yun-Zhi, Wang Ling-Xiang, Li Shi-Lin, Yang Ya-Jun, Wang Xiao-Feng, Zhang Chao, Xu Shu-Hua, Yao Da-Li, Jin Li, Li Hui (2017) Whole sequence analysis indicates that the Y chromosome C2*-Star Cluster traces back to ordinary Mongols, rather than Genghis Khan. European Journal of Human Genetics, 26:230¨C237.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

224[A152] Huang Yunzhi, Pamjav Horolma, Flegontov Pavel, Stenzl Vlastimil, Wen Shaoqing, Tong Xinzhu, Wang Chuanchao, Wang Lingxiang, Wei Lanhai, Gao Jingyi, Jin Li, Li Hui (2017) Dispersals of the Siberian Y-Chromosome Haplogroup Q in Eurasia. Molecular Genetics and Genomics, 293(1):107¨C117.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

223[A151] RENO Philip L.. Wang Chen, Li Hui (Chinese Translation) (2017) Missing Links. Globalscience, Chinese Edition of Scientific American 138(6)74-79.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

222[A150] Wei Lan-Hai €, Huang Yun-Zhi €, Yan Shi, Wen Shao-Qing, Wang Ling-Xiang, Du Pan-Xin, Yao Da-Li, Li Shi-Lin, Yang Ya-Jun, Jin Li, Li Hui© (2017) Phylogeny of Y-chromosome haplogroup C3b-F1756, an important paternal lineage in Altaic-speaking populations. Journal of Human Genetics,62:915-918.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

221[A149] Wei Lan-Hai €, Yan Shi€, Teo Yik-Ying, Huang Yun-Zhi, Wang Ling-Xiang, Yu Ge, Saw Woei-Yuh, Ong Rick Twee-Hee, Lu Yan, Zhang Chao, Xu Shu-Hua, Jin Li, Li Hui© (2017) Phylogeography of Y-chromosome haplogroup O3a2b2-N6 reveals patrilineal traces of Austronesian populations on the eastern coastal regions of Asia. PLoS ONE 12 (4): e0175080.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

220[A148]Nothnagel Michael, Fan Guangyao, Guo Fei, He Yongfeng, Hou Yiping, Hu Shengping, Huang Jiang, Jiang Xianhua, Kim Wook, Kim Kicheol, Li Chengtao, Li Hui, Li Liming, Li Shilin, Li Zhao, Liang Weibo, Liu Chao, Lu Di, Luo Haibo, Nie Shengjie, Shi Meisen, Sun Hongyu, Tang Jianpin, Wang Lei, Wang Chuan-Chao, Wang Dan, Wen Shao-Qing, Wu Hongyan, Wu Weiwei, Xing Jiaxin, Yan Jiangwei, Yan Shi, Yao Hongbing, Ye Yi, Yun Libing, Zeng Zhaoshu, Zha Lagabaiyila, Zhang Suhua, Zheng Xiufen, Willuweit Sascha, Roewer Lutz. (2017) Revisiting the male genetic landscape of China: a multi-center study of almost 38,000 Y-STR haplotypes. Human Genetics, 136(5):485-497.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

2016

219[B33] LI Hui (2016) Genetic and ethnic study of the prehistory origin of Hmong people. China Tsingtao International Summit of Ocean Culture (Thousand Years' Ocean and Mountain Culture of Hmong). Sep. 26-28, 2016, Tsingtao.

                         [PDF fulltext

218[C14]Zhang Manfei, Li Bingjie, Wu Sijie, Tan Jingze, Yang Yajun, Marini Alessandra, Vierkötter Andrea, Zhang Juan, Li Hui, Schikowski Tamara, Jin Li, Krutmann Jean, Wang Sijia (2016) A genome-wide association study of basal transepidermal water loss finds variants at 9q34.3 to be associated with skin barrier function. Journal of Investigative Dermatology. 137: 979¨C982.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

217[A146]Yao Hongbing €©, Wang Chuan-Chao€©, Wang Jiang, Tao Xiaolan, Shang Lei, Wen Shaoqing, Du Qiajun, Deng Qiongying, Xu Bingying, Huang Ying, Wang Hong-dan, Li Shujin, Cong Bin, Ma Liying, Jin Li, Krause Johannes, Li Hui© (2016) Genetic structure of Tibetan populations in Gansu revealed by forensic STR loci. Scientific Reports,7:41195.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

216[A145] Li Hui (2016) Population contacts during early history of Chinese civilization deduced by Y chromosome phylogeny. 2016 Annual Meeting of Chinese Anthropology Society. Nov.4-6. Shanghai, China.p108.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

215[A144]Yao Hong-Bing €©, Wang Chuan-Chao €©, Tao Xiaolan , Shang Lei , Wen Shao-Qing , Zhu Bofeng , Kang Longli , Jin Li, Li Hui ©(2016)Genetic evidence for an East Asian origin of Chinese Muslim populations Dongxiang and Hui. Scientific Reports, 6:38656.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

214[A143]Wei Lanhai, Li Hui©(2016) Fuyan human of 120-80 kya cannot challenge the Out-of-Africa theory for modern human dispersal. Chinese Science Bulletin.62(5):316-318.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

213[A142] Du Panxin, Luo Xiaoqin, Wen Shaoqin, Meng Hailiang, Tan Jingze, Li Hui (2016) Human Remain DNA Study of Jin Dynasty Tombs in Inkstone Washing Pool of Linyi Prefecture. in: Shandong Institute of Cultural Relics and Archaeology, Linyi Bureau of Culture and Media: Jin Dynasty Tombs in Inkstone Washing Pool of Linyi Prefecture. Beijing: Cultural Relics Press. 166-170.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

212[A141]Huang Yungzhi, Li Hui© (2016) Genetic and Linguistic Evidence for the Xiongnu-Yeniseian Hypothesis. Man In India,95(4):93-108.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

211[A140]Wei Lan-Hai €, Yan Shi €, Yu Ge, Huang Yun-Zhi, Yao Da-Li, Li Shi-Lin, Jin Li, Li Hui© (2016) Genetic trail for the early migrations of Aisin Gioro, the imperial house of the Qing dynasty. J Hum Genet,62:407¨C411.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

210[C13]Zhang Manfei €, Wu Sijie €, Zhang Juan €, Yang Yajun €, Tan Jingze, Liu Yu, Guan Haijuan, Tang Kun, Xu Shuhua, Jin Li, Guan Yaqun ©, Li Hui ©, Wang Sijia © (2016) Large-scale genome-wide scans do not support petaloid toenail as a Mendelian trait. J Genet Genomics, 43(12):702-704.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

209[A138]Yao Hong-bing€, Wen Shao-qing€, Tong Xin-zhu, Zhou Bo-yan, Du Pan-xin, Shi Mei-sen, Jin Li, Li Hui© (2016) Y chromosomal clue successfully facilitated the arrest of Baiyin serial killer. Chin. Sci. Bull., 61(22):1715-1717.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

208[A137]Wang Chuan-Chao, Huang Yunzhi, Yu Xueer, Chen Chun, Jin Li, Li Hui (2016). Agriculture driving male expansion in Neolithic Time. Sci China Life Sci 59(6):643¨C646.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

207[A136]WANG Chi-zao,WEN Shao-qing, SHI Mei-sen,YU Xue-er, WAN Xue-jiao,PAN Yin-ling,ZHANG Yun-fei,LI Hui,TAN Jing-ze (2016) Y-chromosome Molecular Identification of Remains of Huaihai Campaign. Journal of Forensic Medicine, 33(4):357-362.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

206[A135]Wen Shao-Qing,Tong Xin-Zhu,Li Hui*(2016)Y-chromosome based genetic pattern in East Asia affected by Neolithic transition. Quaternary International, 426:50-55. 

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

205[A134]Wang Ling-Xiang,Wen Shao-qing,Wang Chuan-Chao,Zhou Boyan,Li Hui*(2016)Molecular Adaption of Alcohol Metabolism to Agriculture in East Asia. Quaternary International, 426:187¨C194.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

204[A133]Lan-Hai Wei, Hui Li, Wen-Kan Xu(2015)Different Origin of Tocharian and Yuezhi: Advance in Archeology and Genetics. International Conference on Tocharian Manuscripts and Silk Road Culture: Tocharian Texts in Context. University of Vienna, Vienna. 26-28 June 2013. In: Malzhn Melanie, Peyrot Michaël, Fellner Hannes, Ill¨¦s Theresa-Susanna (eds) Tocharian Texts in Context. Bremen: Hempen Verlag. 277-299.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

203[A132]Wen Shao-Qing, Tong Xin-Zhu, Wang Chi-Zao, Du Pan-Xin, Wang Jin-Yi, Xiong Jian-Xue, Chen Liang, Jin Li, Li Hui© (2016) Y-chromosomes from Skeletal Remains of Chinese Expeditionary Force Offers a Clue to Their Paternal Relatives. Chinese Science Bulletin, 61 (6): 425-427.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

202[A127]Zhang Minjie€, Wang Chuan-Chao€, Yang Caiyun€, Meng Hao, Agbagwa Ikechukwu O., Wang Ling-Xiang, Wang Yingzhi, Yan Shi, Ren Shancheng, Sun Yinghao, Pei Gang, Liu Xin, Liu Jiang, Jin Li©, Li Hui ©, Sun Yingli © (2016) Epigenetic Pattern on the Human Y chromosome Is Evolutionarily Conserved. PLoS ONE 11(1): e0146402.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

2015

201[A120]Li Yi, Hong Yine, Li Xiujiang, Yang Jinmeng, Li Lanjiang, Huang Ying, Wang Chuanchao, Li Hui, Xu Bingying (2015)Allele frequency of 19 autosomal STR loci in the Bai population from the southwestern region of mainland China.Electrophoresis.36(19):2498-503.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

200[A131] Huang Yunzhi, Li Hui (2015) Genetic and Linguistic Evidences Suggest a Yeniseian Category for Xiongnu. In: Yao Dali, Liu Yingsheng (eds) Tsinghua Journal of Mongolian History 3: 435-456. Beijing: The Commercial Press.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

199[A130] Li Hui (2015) Genetic Structure of Dai Populations. In: Yao Dali, Liu Yingsheng (eds) Tsinghua Journal of Mongolian History 3:353-386. Beijing: The Commercial Press.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

198[A126]Li Hui, Jin Li (2015) Y chromosome and Diversification of East Asians. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

197[E08]Frank Lone. Huang Yunzhi, Li Hui (Chinese Translation) (2015) My Beautiful Genome: Exposing Our Genetic Future, One Quirk at a Time. Shanghai: Shanghai Science and Technology Education Publishing House.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

196[A125] Afanas¡¯ev G, Wen S, Tong X, Wang L, Wei L, Dobrovol¡¯skaya M, Korobov D, Reshetova I, Li H(2015) Khazar's confederates in the Don basin (archaeological, anthropological and genetic aspects). Scientific Methods of Research and the Paradigm of Modern Archaeology. Moscow: Languages of Slavic Culture Press. 146-153.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

195[C12] Huang Xiuyuan, Li Hui (2015) Loss of Bilaterality for Interdigital Patterns on Human Palms. In: Zhai Guijun (ed) Current Dermatoglyphics in China. Beijing: Scientic and Technical Documentation Press. 152-163.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

194[C11] LI Hui (2015) Gene Mapping of Human Interdigital Pattern by Whole Genomic Scan and Linkage Analysis. In: Zhai Guijun (ed) Current Dermatoglyphics in China. Beijing: Scientic and Technical Documentation Press. 138-151.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

193[A124] Pakstis Andrew J, Haigh Eva, Cherni Lotfi, ElGaaied Amel Ben Ammar, Barton Alison, Evsanaa Baigalmaa, Togtokh Ariunaa, Brissenden Jane, Roscoe Janet, Bulbul Ozlem, Filoglu Gonul, Gurkan Cemal, Meiklejohn Kelly A, Robertson James M, Li Cai-Xia, Wei Yi-Liang, Li Hui, Soundararajan Usha, Rajeevan Haseena, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2015) 52 additional reference population samples for the 55 AISNP panel. Forensic Science International: Genetics 19:269¨C271.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

192[B29] LI Hui (2015) You Who Came From Apes. Saarbr¨¹cken: Golden Light Academic Publishing.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

191[A123] Wen Shao-Qing, Wang Chuan-Chao, Ao Xue, Wei Lan-Hai, Tong Xin-Zhu, Wang Ling-Xiang, Wang Zhan-Feng, Han Sheng, Li Hui© (2016) Ancient DNA supports Emperor CAO Cao¡¯s paternal genetic lineage belonging to haplogroup O2-F1462. Acta Anthropologica Sinica.35(4):617-625.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

190[A122] Hou Weiguang, Wang Chuan-Chao, Jiang Shihong, Liu Haidong, Li Hui© (2016) Genetic diversity of seventeen Y-STR loci among the people with the surname Kong from Qufu Prefecture. Acta Anthropologica Sinica.35(1): 125-131.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

189[A121] Wang Chuan-Chao, Li Hui© (2015) Evaluating the Y chromosomal STR dating in deep-rooting pedigrees. Investigative Genetics.6:8.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

188[B28]Xu Jieshun, Li Hui (2015) Ethnic History of Greater Canton. Kunming: Yunnan People's Publishing House.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

187[F03] Li Hui, Zhou Ye (2015) Pictorial Flora of Fudan. Shanghai: Fudan University Press.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

186[E07] Wang Chuan-Chao, Wang Ling-Xiang, Shrestha Rukesh, Wen Shaoqing, Zhang Manfei, Tong Xinzhu, Jin Li, Li Hui© (2015) Convergence of Y Chromosome STR Haplotypes from Different SNP Haplogroups Compromises Accuracy of Haplogroup Prediction. Journal of Genetics and Genomics, 42:403-407.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

185[A119] Arunkumar GaneshPrasad, Wei Lan-Hai, Kavitha Valampuri John, Syama Adhikarla, Arun Varatharajan Santhakumari, Sathua Surendra, Sahoo Raghunath, Balakrishnan R., Riba Tomo, Chakravarthy Jharna, Chaudhury Bapukan, Panda Premanada, Das Pradipta K., Nayak Prasanna K., Li Hui, Pitchappan Ramasamy, The Genographic Consortium (2015) A late Neolithic expansion of Y chromosomal haplogroup O2a1-M95 from east to west. Journal of Systematics and Evolution, 53(6):546¨C560.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

2014

184[A118]LI Hui (2014) Origin of Chinese populations and Chinese civilization, a lecture at the United Nations headquarters. Studies at Fudan 18:9-17.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

183[A117] Li Hui (2014) Natural history of humans in East Asia and the population admixture in Hexi Corridor. In: Naran Bilik (ed) Inhabitation Environment in Hexi Corridor and Harmonious Development of Ethnic Groups. Shanghai: Fudan University Press.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

182[B27]Blake Edgar. Tong Xinzhu, Li Hui (Chinese Translation) (2014) Powers of Two. Globalscience, Chinese Edition of Scientific American 95(10):48-53.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

181[A116]Yan Shi, Wang Chuan-Chao, Zheng Hong-Xiang, Wang Wei, Qin Zhen-Dong, Wei Lan-Hai, Wang Yi, Pan Xue-Dong, Fu Wen-Qing, He Yun-Gang, Xiong Li-Jun, Jin Wen-Fei, Li Shi-Lin, An Yu, Li Hui, Jin Li© £¨2014£©Y Chromosomes of 40% Chinese Descend from Three Neolithic Super-Grandfathers. PLoS ONE 9(8): e105691.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

180[A115]Xu Hongyang €, Wang Chuan-Chao €, Shrestha Rukesh, Wang Ling-Xiang, Zhang Manfei, He Yungang, Kidd Judith R., Kidd Kenneth K., Jin Li, Li Hui©(2015)Inferring population structure and demographic history using Y-STR data from worldwide populations. Molecular Genetics and Genomics. 290:141¨C150.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

179[A114]Wang Chuan-Chao, Gilbert M Thomas P , Jin Li, Li Hui (2014)Evaluating the Y chromosomal timescale in human demographic and lineage dating. Investigative Genetics . 5:12.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

178[A113]Wang Chuan-Chao, Wang Ling-Xiang, Shrestha Rukesh, Zhang Manfei, Huang Xiu-Yuan, Hu Kang, Jin Li, Li Hui£¨2014£©Genetic structure of Qiangic populations residing in the Western Sichuan corridor. PLoS One. 9(8):e103772.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

177[A112] Ding Qiliang, Hu Ya, Xu Shuhua, Wang Chuanchao, Li Hui, Zhang Ruyue, Yan Shi, Wang Jiucun, Jin Li (2014)Neanderthal Origin of the Haplotypes Carrying the Functional Variant Val92Met in the MC1R in Modern Humans. Molecular Biology and Evolution, 31 (8): 1994-2003.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

176[B26] Li Hui(2014) Visiting a cousin of human at Lola ya Bonobo in Congo. Wenhui News, p12, April 3.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

175[A110]Huang Siqi, Wang Chuan-Chao, Li Hui(2014)Natural Selection on Human mitochondrial DNA. Biotechnology Frontier, 3(1):1-7.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

174[A109]Huang Yunzhi, Li Hui(2014) Who is CAO Cao? Who are we? Popular Archaeology 2(1):52-55.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

173[A108]Kang Longli, Wang Chuan-Chao, Chen Feng, Yao Dali, Jin Li, Li Hui(2016)Northward Genetic Penetration across the Himalayas viewed from Sherpa people. Mitochondial DNA, 27:342-349.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

172[A107]Wang Chuan-Chao, Wang Lingxiang, Zhang Manfei, Yao Dali, Jin Li, Li Hui(2014)Present Y chromosomes support the Persian ancestry of Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar and Eminent Navigator Zheng He .Communication on Contemporary Anthropology 8:8-10.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

171[A106]Wang Chuan-Chao, Jin Li, Li Hui(2014)Natural Selection on Human Y Chromosomes. Journal of Genetics and Genomics 41:47-52.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

170[A105] DENG Qiongying, WANG Xiaoqing, WANG Chuanchao, LI Hui (2014)Genetic structure of Y chromosome and paternal origin of the Population speaking Chadong in Guangxi, China. Acta Anthropologica Sinica33(1):1-7.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

2013

169[A128]WANG Xiao-qing, WANG Chuan-chao , DENG Qiong-ying , LI Hui (2013)Genetic polymorphism of mitochondrial DNA hypervariable segment I of Mulam ethnic group in Guangxi. Acta Anatomica Sinica 44(4)559-562.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

168[A111]Elhaik Eran, Greenspan Elliott, Staats Sean, Krahn Thomas, Tyler-Smith Chris, Xue Yali, Tofanelli Sergio, Francalacci Paolo, Cucca Francesco, Pagani Luca, Jin Li, Li Hui, Schurr Theodore G., Greenspan Bennett, Wells R. Spencer, the Genographic Consortium (2013)The GenoChip: A New Tool for Genetic Anthropology. Genome Biology and Evolution 5(5):1021¨C1031.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

167[D19]Li Hui (2013) Diversity and Typology of Vowel Inventories among World Languages. Collected papers of Language Studies, 10:1-11. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

166[B25]Li Hui (2013) Introducing Contemporary Anthropology. In: Yang Shijun, Jiang Naizhen, Zhang Haisen (eds.) Listening the classes given by masters: Middle school general studies master forum, Vol.1:121-132. Nanjing: Phoenix Science Press.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

165[A104]Kang Longli, Jin Tianbo, Wu Fan, Ao Xue, Wen Shaoqing, Wang Chuanchao, Huang Yunzhi, Li Xiaolan, Li Hui (2013) Y chromosomes of ancient Hunnu people and its implication on the phylogeny of East Asian linguistic families. American Society of Human Genetics 63rd Annual Meeting. October 22-26, Boston, MA, USA. Poster No. 2041F. fulltext 130120577.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

164[B24] Kate Wong. Li Baiyu, Li Hui (Chinese Translation) (2013)The first cookout. Globalscience, Chinese Edition of Scientific American 94(10):54-57.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

163[A103] Hammer Michael F. Wang Lingxiang, Li Hui (Chinese Translation) (2013) Human Hybrids. Globalscience, Chinese Edition of Scientific American 90(6):40-45.

                         [PDF fulltext]  [Abstract]

162[A102] LI Dong-Na, WANG Chuan-Chao, LU Yan, QIN Zhen-Dong, YANG Kun, LIN Xue-Jing, LI Hui©, the Genographic Consortium (2013)Three phases for the early peopling of Hainan Island viewed from mitochondrial DNA. Journal of Systematics and Evolution, 51(6):671-680.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS1-mtDNA] [TabS2-Freq]

161[A101] Wang Chuanchao, Li Hui© (2013) Inferring Human History in East Asia from Y Chromosomes. Investigative Genetics, 4:11.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS]

160[B22] Pringle Heather. Huang Yunzhi, Li Hui (Chinese Translation) (2013) The Origins of Creativity. Globalscience, Chinese Edition of Scientific American 88(4):29-37.

                          [PDF fulltext]  [Abstract]

159[B21] Li Hui (2013) Phylogeny of Hominidae in the view of genetics. Science Bimonthly 65(2):7-12/inside front cover.

                          [PDF fulltext] [Inside front cover] [Abstract]

158[A100] Li Hui (2013) Y chromosome and Genetic Stemma. World Science 38(2):24-27. Jiang Shiliang (2013) A Young Scholar Studying "Who We Are". World Science 38(2):28-31.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [Abstract]

157[A98] Wang Chuan-Chao, Yan Shi, Yao Can, Huang Xiu-Yuan, Ao Xue, Wang Zhanfeng, Han Sheng, Jin Li, Li Hui© (2013) Ancient DNA of Emperor CAO Cao¡¯s granduncle matches those of his present descendants: Commentary on Present Y chromosomes reveal the ancestry of Emperor CAO Cao of 1800 years ago. J Hum Genet, 58: 238-239.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

156[A97] DENG Qiong-Ying, WANG Chuan-Chao, WANG Xiao-Qing, WANG Ling-Xiang, WANG Zhong-Yan, WU Wen-Jun, LI Hui©, the Genographic Consortium (2013) Genetic affinity between the Kam-Sui speaking Chadong and Mulam people. Journal of Systematics and Evolution (Special Issue of Human and Human-influenced Evolution),51(3):263¨C270.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

155[A96] LU Yan, PAN Shang-Ling, QIN Shu-Ming, QIN Zheng-Dong, WANG Chuan-Chao, GAN Rui-Jing, LI Hui©, the Genographic Consortium (2013) Genetic evidence for the multiple origins of Pinghua Chinese. Journal of Systematics and Evolution (Special Issue of Human and Human-influenced Evolution) ,51(3):271-279.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

154[B20] Tan Jingze, Li Liming, Zhang Jianbo, Fu Wenqing, Guan Haijuan, Ao Xue, Wang Linge, Wu Xinhua, Han Kangxin, Jin Li, Li Hui© (2013) Craniometrical Evidence for Population Admixture between Eastern and Western Eurasians in Bronze Age Southwest Xinjiang. Chinese Science Bulletin, 58:299-306.

                          [PDF fulltext] [Abstract  ] [TabS1] [TabS2] [TabS3] [TabS4]

153[A95] Li Dong-Na, Wang Chuan-Chao, Yang Kun, Qin Zhen-Dong, Lu Yan, Lin Xue-Jing, Li Hui©, the Genographic Consortium (2013) Substitution of Hainan indigenous genetic lineage in the Utsat people, exiles of the Champa kingdom. Journal of Systematics and Evolution (Special Issue of Human and Human-influenced Evolution) , 51(3):287-294.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

152[A94] WANG Chuan-Chao, YAN Shi, QIN Zhen-Dong, LU Yan, DING Qi-Liang, WEI Lan-Hai, LI Shi-Lin, YANG Ya-Jun, JIN Li, LI Hui©, the Genographic Consortium (2013) Late Neolithic expansion of ancient Chinese revealed by Y chromosome haplogroup O3a1c-002611. Journal of Systematics and Evolution (Special Issue of Human and Human-influenced Evolution) 51(3):280¨C286.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS1-Freq] [TabS2-STR] [ProtS1]

2012

151[B23]Li Hui (2012) Modern Anthropology, Contemporary Anthropology, Human Biology, Multiregional Evolution Hypothesis, Molecular Anthropology, African Eva Theory, Out of Africa Hypothesis, Ancient DNA, Mitochondrial DNA Phylogeny, Y chromosome DNA Phylogeny, African Adam Hypothesis, Genomic Anthropology, Hitchhiking Effect, Human Micro-evolution. in: Xia Zhengnong, Chen Zhili (eds) Grand Encyclopedia. Yang Xiongli(ed)Life Science Volume. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House. 435,445,446.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

150[A99]Donnelly Michael P., Paschou Peristera, Grigorenko Elena, Gurwitz David, Barta Csaba, Lu Ru-Band, Zhukova Olga V., Kim Jong-Jin, Siniscalco Marcello, New Maria, Li Hui, Kajuna Sylvester L., Manolopolulos Vangelis G., Speed William C., Pakstis Andrew J., Kidd Judith R., Kidd Kenneth K. (2012) A global view of the OCA2-HERC2 region and pigmentation.  Hum Genet. 131(5):683-96.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

149[A93] Lu Yan,  Kang Longli, Hu Kang, Wang Chuanchao, Sun Xiaoji, Chen Feng, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K, Li Hui© (2012) High diversity and no significant selection signal of human ADH1B gene in Tibet. Investigative Genetics,3:23.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS1]

148[A92] Kang Longli, Lu Yan, Hu Kang, Chen Feng, Li Hui (2012) High diversity of ADH1B gene among the Tibetans. The American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting, San Francisco, CA, Nov.6-10, 2012. No.120120131, Poster 3293W.

                          [Abstract]

147[A91] Wells S., Greenspan E., Staats S., Krahn T., Tyler-Smith C., Xue Yali, Tofanelli S., Francalacci P., Cucca F., Pagani L., Jin Li, Li Hui, Schurr T. G., Gaieski J. B., Melendez C., Vilar M. G., Owings A. C., Gomez R., Fujita Ricardo., Santos F., Comas D., Balanovsky O., Balanovska E., Zalloua P., Soodyall H., Pitchappan R., Arun Kumar G., Hammer M. F., Greenspan B., Elhaik E. (2012)The GenoChip: a new tool for genetic anthropology. The American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting, San Francisco, CA, Nov.6-10, 2012. No. 120122977, Poster 3377W.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

146[A90] Li Hui (2012) Asian Expansion of Modern Human out of Africa. The American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting, San Francisco, CA, Nov.6-10, 2012. No. 120120997, Poster 3320W.

                          [Abstract]

145[A89] Wang Xiao-Qing, Wang Chuan-Chao, Deng Qiong-Ying, Li Hui(2013)Genetic analysis of Y chromosome and mitochondrial DNA polymorphism of Mulam ethnic group in Guangxi, China. Hereditas (Beijing) 35(2):168-174. 

                          [PDF fulltext] [Abstract]

144[D18] Li Hui, Hong Yulong (2012) Dônđäc: a language with the largest vowel inventory in the world. Shanghai: Fudan University Press.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [Input Method]

143[D17] Tao Huan, Li Hui, Hu Fang (2012) Vowel Inventory of Fengxian Jinhui Dialect. The First Symposium of Dialectal Typology. Fudan University, Shanghai. August 7-9, 2012.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

142[A88] Campbell Kevin L,Hofreiter Michael. Huang Xiuyuan, Li Hui (Chinese translation) (2012) New Life for Ancient DNA. Chin Ed Scientific American.70(9):68-73.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

141[B20] Tan Jingze, Li Liming, Zhang Jianbo, Fu Wenqing, Guan Haijuan, Ao Xue, Wang Linge, Wu Xinhua, Han Kangxin, Jin Li, Li Hui© (2012) Craniometrical Evidence for Population Admixture between Eastern and Western Eurasians in Bronze Age Southwest Xinjiang. Chinese Science Bulletin, 57:2666-2673.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS1-4]

140[A87] Wang Chuan-Chao, Farina Sara E, Li Hui©(2013) Neanderthal DNA and Modern Human Origins. Quaternary International, 295:126-129.

                          [PDF fulltext] [Abstract]

139[D16] Wang Chuanchao, Ding Qiliang, Tao Huan, Li Hui© (2012) Comment on Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa. Science, 335: 657c.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS1-4]

138[A86] Wang Chuanchao, Yan Shi, Han Sheng, Jin Li, Li Hui© (2012) Poyang CÀO clan has no genetic origin in the CÁO C¨¤o clan. Communication on Contemporary Anthropology 6:e2/14-16.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS1-STR]

137[A81] Lu Yan, Wang Chuanchao, Qin Zhendong, Wen Bo, Farina Sara E, Jin Li, Li Hui© (2012) Mitochondrial Origin of the Matrilocal Mosuo People in China. Mitochondrial DNA, 23(1):13-19.

                          [PDF fulltext] [Abstract] [TabS1-mtFreq]

136[A78] Kang Longli, Lu Yan, Wang Chuanchao, Hu Kang, Chen Feng, Liu Kai, Li Shilin, Jin Li©, Li Hui© and the Genographic Consortium(2012) Y-chromosome O3 Haplogroup Diversity in Sino-Tibetan Populations Reveals Two Migration Routes into the Eastern Himalayas. Ann Hum Genet, 76(1):92-99. 

            [PDF fulltext] [Abstract] [S1-population] [S2-Y] [S3-networks] [S4-M117 structure] [S5-M134 structure]

135[A85] Wang Chuanchao, Yan Shi, Hou Zheng, Fu Wenqing, Xiong Momiao, Han Sheng, Jin Li, Li Hui© (2012) Present Y chromosomes reveal the ancestry of Emperor Cao Cao of 1,800 years ago. J Hum Genet,57: 216¨C218.

           [PDF fulltext] [Abstract] [S1-YSNP] [S2-Clans]

2011

134[B18] Li Hui©,Cheng Xu, Pan Shangling, Hou Jingrong, Jin Li(2011) Dermatoglyphic Study on the Population Admixture between Kam and Han Chinese. Zhang Haiguo (ed) .The Classics and Vigour of Dermatoglyphics.Beijing:Intellectual Property Publishing House.123-135.

           [PDF fulltext] [Abstract]

133[B19] Li Hui©, Pan Shangling, Tran Dinhbinh, Qin Zhendong, Zhang Yifan, Cheng Xu, Lin Weixiong, Hoang Vantung, Pham Vanlinh, Yin Ruixing, Qian Ji, Jin Li (2011) Dermatoglyph reveals the relationship between Kinh Vietnamese and Mon-Khmer. Zhang Haiguo (ed) .The Classics and Vigour of Dermatoglyphics.Beijing:Intellectual Property Publishing House.136-151.

           [PDF fulltext] [Abstract]

132[A84] Lu Yan, Cai Xiaoyun, Li Hui© (2011) Genetic affinity between the Hmong-Mien and Mon-Khmer populations. Communication on Contemporary Anthropology,5:e36/214-223.

           [PDF fulltext] [Abstract]

131[A83] Li Hui (2011) Common origin of the Austronesian and Daic Populations. Communication on Contemporary Anthropology, 5:e28/173-177.

           [PDF fulltext] [Abstract]

130[B17] Zhang Jian-Bo, Wu Xin-Hua, Li Li-Ming, Jin Li, Li Hui, Tan Jing-Ze (2011)Cranial Non-metric Evidence for Population Admixture between East and West Eurasia in Bronze Age Southwest Xinjiang. Acta Anthropologica Sinica,30(4):379-404.

           [PDF fulltext] [Abstract]

129[A82] Wang Chuanchao, Yan Shi, Hou Zheng, Fu Wenqing, Xiong Momiao, Han Sheng, Jin Li, Li Hui© (2011)Y chromosome clues to the ancestry of Emperor Cao Cao. Communication on Contemporary Anthropology 5:e17/107-111.

          [PDF fulltext] [Abstract]

128[B16] Pringle Heather. Zhang Manfei, Li Hui (Chinese translation) (2011) The 1st Americans. Chin Ed Scientific American.69(12):30-37.

           [PDF fulltext] [Abstract]

127[A80] Li Hui (2011) Validating the authenticity of the pedigrees of Chinese Emperor CAO Cao of 1,800 years ago.The 12th International Conference of Human Genetics and the American Society of Human Genetics 61th Annual Meeting, Montr¨¦al, QC, October 11-15, 2011. No.20992, Poster 441F.

           [PDF fulltext] [Abstract]

           Li Hui (2011) Preface of the Shucheng Seven-Paces Clan Genealogy. Sucheng, Anhui: Seven-Paces Cao Clan Genealogy.

           [PDF fulltext]

126[A79] Ding Qi-Liang, Wang Chuan-Chao, Farina Sara E., Li Hui© (2011) Mapping Human Genetic Diversity on the Japanese Archipelago. Advances in Anthropology, 1(2)19-25.

            [PDF fulltext] [Abstract]

125[A77] Han Sheng, Li Hui (2011) Our Self-Identification. Shanghai: Fudan University Press.

            [PDF fulltext] [Abstract]

124[A76] Hu Sheng-Ping, Li Hui, Zhang Feng-Huan, Huang Li-Qun, Lu Yan (2011) Dominant Contribution of Northern Chinese to the Paternal Genetic Structure of Chaoshanese in South China. Biochem Genet 49:483¨C498.

            [PDF fulltext] [Abstract]

123[A75] Zheng Hong-Xiang, Yan Shi, Qin Zhen-Dong, Wang Yi, Tan Jing-Ze, Li Hui, Jin Li (2011) Major Population Expansion of East Asians Began before Neolithic Time: Evidence of mtDNA Genomes. PLoS ONE 6(10): e25835.

            [PDF fulltext] [Abstract]

122[B15] Caspari Rachel. Lu Yan, Li Hui (Chinese translation) (2011)The evolution of grandparents. Chin Ed Scientific American.69(9):60-65.

            [PDF fulltext] [Abstract]

121[A74] Cai Xiaoyun, Qin Zhendong, Wen Bo, Xu Shuhua, Wang Yi, Lu Yan, Wei Lanhai, Wang Chuanchao, Li Shilin, Huang Xingqiu, Jin Li, Li Hui©: the Genographic consortium (2011) Human Migration through Bottlenecks from Southeast Asia into East Asia during Last Glacial Maximum Revealed by Y Chromosomes. PLoS ONE,6(8): e24282.

            [PDF fulltext] [Abstract] [S1-method] [S2-STR networks] [S3-YSTR] [S4-M7 map] [S5-M117 map]

120[A73] Marchant Jo.Yang Zhaorui, Li Hui (Chinese translation) (2011) Curse of the Pharaoh's DNA. Chin Ed Scientific American.67(7):52-54.

            [PDF fulltext] [Abstract]

119[A72] Yan Shi, Wang Chuan-Chao, Li Hui, Li Shi-Lin, Jin Li, the Genographic Consortium (2011) An updated tree of Y chromosome Haplogroup O and revised phylogenetic position of mutations P164 and PK4. Eur J Hum Genet, 19:1013¨C1015.

           [PDF fulltext] [Abstract]

118[A71] Wang Chuanchao, Li Shilin, Zhou Huaigu, Ping Yuan, Li Hui© (2011) Proper Application of the DNA Identification Technology to Forensic Practice. Chinese Social Sciences Today. 164:7.

           [PDF Fulltext] [Abstract]

               DNA identification technology and scientific objectivism. Communication on Contemporary Anthropology 5:1-3.

           [PDF fulltext] [Abstract]

117[A70] Li Hui, Gu Sheng, Han Yi, Xu Zhi, Pakstis Andrew J, Jin Li, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2011) Diversification of the ADH1B gene during expansion of modern humans. Ann Hum Genet,75(4):497-507.

          [PDF Fulltext] [Abstract] [S1-STR definition]

116[A52] Li Hui, Pakstis Andrew J, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2010) Selection on the Human Bitter Taste Gene, TAS2R16, in Eurasian Populations. Hum Biol,83(3):363-377.

         [PDF fulltext] [Abstract] [Color figures]

115[A69]Yang Kun, Zheng Hongxiang, Qin Zhendong, Lu Yan, Farina Sara E, Li Shilin, Jin Li, Li Dongna©, Li Hui©: Genographic Consortium (2011) Positive Selection on Mitochondrial M7 Lineages among the Gelong People in Hainan. J Hum Genet,56: 253¨C256.  

         [PDF fulltext] [Abstract] [S1-mtDNA] [S2-method]

2010

114[A68] YUAN Yuan, LI Hui© (2010) Multiple Origins of Archaic Homo sapiens Indicated by Denisova Hominin DNA. Commun Contemp Anthropol 4:e18/110-115.

         [PDF fulltext] [Abstract]

113[D15] Li Hui (2010) A pioneer in innovational education and a local celebrated literator. In: Gu Jiayu (ed) Firewood Gleaner. Government of Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai.

         [PDF fulltext]

112[A67] Yuan Yuan, Li Hui©: the Genographic Consortium (2010) Early Population Admixture in Xinjiang revealed by the ancient mitochondrial DNA. First Human Settlements in Eurasia International Meeting. EXPO Spanish Pavilion, Shanghai, October 8-10, 2010. Session 2.1: Taxonomy and phylogeny.

         [PDF fulltext ]

111[A66] Wang Chuanchao, Li Hui© (2010) Are Neanderthals challenging the ¡°out-of-Africa¡± model for modern human origins? First Human Settlements in Eurasia International Meeting. EXPO Spanish Pavilion, Shanghai, October 8-10, 2010. Session 2.1: Taxonomy and phylogeny.

         [PDF fulltext ]

110[A65] Lu Yan, Li Hui©: the Genographic Consortium (2010) East Asian origins of Altaic, Uralic, and Yeniseian populations: Perspective from Y chromosomes. First Human Settlements in Eurasia International Meeting. EXPO Spanish Pavilion, Shanghai, October 8-10, 2010. Session 2.1: Taxonomy and phylogeny.

         [PDF fulltext ]

109[A64] Qin Zhendong, Jin Li, Li Hui©: the Genographic Consortium (2010) A Genetic Revelation of Peopling of the Tibet Plateau. First Human Settlements in Eurasia International Meeting. EXPO Spanish Pavilion, Shanghai, October 8-10, 2010. Session 2.1: Taxonomy and phylogeny.

         [PDF fulltext ]

108[A63] Lu Yan, Li Hui© (2010) Western Eurasian Y chromosomes found in the Chinese Salar ethnic group. The American Society of Human Genetics 60th Annual Meeting, Washington, DC, November 2-6, 2010. No. 20502, Poster 1474/T.

         [PDF fulltext] [Abstract]

107[A62] Pritchard Jonathan K. Wang Chuanchao, Li Hui (Chinese translation) (2010) How we are evolving? Chin Ed Scientific American. 59(11):19-25.

         [PDF fulltext] [ Abstract]

106[A61] Zhao Qing, Pan Shangling, Qin Zhendong, Cai Xiaoyun, Lu Yan, Farina Sara E, Liu Chengwu, Peng Junhua, Xu Jieshun, Yin Ruixing, Li Shilin, Jin Li, Li Hui© (2010) Gene flow between Zhuang and Han Populations in the China- Vietnam Borderland. J Hum Genet. 55:774-776.

         [PDF fulltext] [Abstract] [SF1 Map] [SF2 PC plots] [ST1 Y chromosomes] [ST2 mtDNA] [ST3 diversity]

105[E06] LI Xiao-yun , SU Min , HUANG Hai-hua , LI Hui , TIA N Dong-ping , GAO Yu-xia(2010) Analysis of matrilineal genetic background differences between Chaoshan population, Cantonese and Hakka. Journal of Xi'an Jiaotong University (Medical Sciences). 31(6):664-668.

         [PDF fulltext ] [Abstract]

104[E05] LI Xiao-yun, SU Min, LI Hui, HUANG Hai-hua, TIAN Dong-ping, GAO Yu-xia (2010) The study on the role of germ-line mtDNA HVS-I variations on the occurrence of esophageal cancer in Chaoshan area. China Oncology 20(5):358-363.

         [PDF fulltext ] [Abstract]

103[E04] Huang Haihua, Su Min, Li Xiaoyun, Li Hui, Tian Dongping, Gao Yuxia, Guo Yubai (2010) Y-Chromosome Evidence for Common Ancestry of Three Chinese Populations with a High Risk of Esophageal Cancer. PLoS ONE 5(6): e11118.

         [PDF fulltext ] [Abstract]

102[B14] LI Shuyuan, LI Hui© (2010) Using Dental Records to Determine who is Buried in the Yuanbaokeng Tomb I. Commun Contemp Anthropol 4:e9/54-57.

         [PDF fulltext] [Abstract]

101[A60] WANG Chuanchao, LI Hui© (2010) Three Revolutionary Changes in the Development of Ancient DNA Analysis Techniques. Commun Contemp Anthropol 4:e6/35-42.

         [PDF fulltext] [Abstract]

100[A59] Wang Chuanchao, Yan Shi, Li Hui©(2010)Surnames and the Y Chromosomes. Commun Contemp Anthropol 4:e5/27-34. Y chromosomes and evolvements of surnames and clans. Science Times. May 12, 2010. A2.

         [ PDF fulltext ] [Abstract ] [ PDF fulltext ]

99[A58] Qin Zhendong, Yang Yajun, Kang Longli, Yan Shi, Cho Kelly, Cai Xiaoyun, Lu Yan, Zheng Hongxiang, Zhu Dongchen, Fei Dongmei, Li Shilin, Jin Li ©, Li Hui©: the Genographic Consortium.(2010) A Mitochondrial Revelation of Early Human Migrations to the Tibetan Plateau Before and After the Last Glacial Maximum. Am J Phys Anthropol. 143(4):555¨C569.

         [ PDF fulltext ] [Abstract ] [S1 protocol] [S2 primers] [S3 diversity] [S4 retrieved samples of A10 M13b]

Notes: SN5536(LZ5536): GenBank#GQ895156; SN5332(LZ5332): GenBank#GQ895155; [MB1621]

98[A57] Li Dongna, Sun Yuantian, Lu Yan, Mustavich Laura F, Ou Caiying, Zhou Zhenjian, Li Shilin, Jin Li, Li Hui© (2010)Genetic Origin of Kadai-Speaking Gelong People on Hainan Island Viewed from Y chromosomes. J Hum Genet. 55(7):462-468.

         [ PDF fulltext ] [Abstract ]

97[A56] Zhao Qing, Pan Shangling, Qin Zhendong, Cai Xiaoyun, Lu Yan, Xu Jieshun, Yin Ruixing, Li Shilin, Jin Li, Li Hui©(2010)The Minz Zhuang of Napo Country, Guangxi: Legacy of the Thai-Lao Migration South. Commun Contemp Anthropol 4:e4/22-26.

         [ PDF fulltext ] [ Abstract ]

96[A55] Kang Longli, Li Shilin, Gupta Sameer, Zhang Yingang, Liu Kai, Zhao Jianmin, Jin Li© , Li Hui© (2010)Genetic structures of the Tibetans and the Deng People in the Himalayas viewed from autosomal STRs. J Hum Genet. 55:270¨C277.

         [PDF fulltext] [Abstract] [S1 frequencies] [S2 genetic distances]

95[A54] Zhang Fenghuan, Li Hui, Huang Liqun, Lu Yan, Hu Shengping (2010) Similarities in Patrilineal Genetics between the Han Chinese of Central China and Chaoshanese in Southern China. Commun Contemp Anthropol 4:e2/5-13.

         [ PDF fulltext ] [ Abstract ]

94[B13] Li Hui©, Li Dongna (2010) Analyzing Courtyard Tombs Found among the Gelong in Hainan. Commun Contemp Anthropol 4:e1/1-4.

         [ PDF fulltext ] [ Abstract ]

93[A53] Donnelly Michael P, Paschou Peristera, Grigorenko Elena, Gurwitz David, Mehdi Syed Qasim, Kajuna Sylvester LB, Barta Csaba, Kungulilo Selemani, Karoma Nganyirwa J, Lu Ru-Band, Zhukova Olga V, Kim Jong-Jin, Comas David, Siniscalco Marcello, New Maria, Li Peining, Li Hui, Manolopoulos Vangelis G, Speed William C, Rajeevan Haseena, Pakstis Andrew J, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2010) The Distribution and Most Recent Common Ancestor of the 17q21 Inversion in Humans. Am J Hum Genet 85:161-171.

         [PDF fulltext]  [Abstract]  [supplements]

2009

92[A51] Yuan Yuan, Xu Zhi, Tan Jingze, Zhang Fan, Xu Bosong, Li Shilin, Li Chunxiang, Zhou Hui, Zhu Hong, Zhang Jun, Duan Qingbo, Jin Li, Li Hui© (2009) Origins of the Workers Who Built the First Qin Emperor's Mausoleum Revealed by Mitochondrial DNA. Commun Contemp Anthropol 3:e12/100-109.

         [PDF fulltext]  [Abstract]

91[A50] Li Hui, Cho Kelly, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2009) Genetic Landscape of Eurasia Viewed from Large Allele Frequency Differences. The American Society of Human Genetics 59th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii, October 20-24, 2009. No. 632/W, Poster 290.

          [PDF fulltext]  [Abstract]

90[A49] Li Hui, Cho Kelly, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2009) Genetic Landscape of Eurasia and ¡°Admixture¡± in Uigurs. Am J Hum Genet 84(12):934-937.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement 1 Fst] [Supplement 2 Allele Frequencies]

89[A48] Li Hui, Borinskaya Svetlana, Yoshimura Kimio, Kal'ina Nina, Marusin Andrey, Stepanov Vadim A., Qin Zhendong , Khaliq Shagufta, Lee Mi-Young, Yang Yajun, Mohyuddin Aisha, Gurwitz David, Mehdi Syed Qasim, Rogaev Evgeny, Jin Li, Yankovsky Nikolay K., Kidd Judith R., Kidd Kenneth K. (2009) Refined Geographic Distribution of the Oriental ALDH2*504Lys (nee 487Lys) Variant. Ann Hum Genet 73(3):335-345.

          [PDF fulltext] [Abstract]

88[A47] Li Hui, Gu Sheng, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2009) Natural selection and alcohol. Am J Phys Anthropol S48:175. The 78 Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists. Chicago, Illinois, March 31- April 4, 2009. Session 24, P.267.

          [PDF fulltext] [PDF full program]

87[A46] Li Hui, Kidd Kenneth K (2009) Low Allele Frequency of ADH1B*47His in West China and Different ADH1B Haplotypes in Western and Eastern Asia. Am J Hum Genet 84(1):92-94.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement]

86[B10] Cheng Xu, Li Hui©, Gupta Sameer, Pan Shangling, Hou Jingrong, Jin Li(2009) Dermatoglyphic Changes during the Population Admixture between Kam and Han Chinese. HOMO J Comparative Hum Biol 60(2):143-157.

          [PDF fulltext] [Abstract]

2008

85[B12] Breton Benjamin. Li Hui (Chinese translation) (2008) The Quinnipiac: New Haven¡¯s First Inhabitants. Commun on Contemp Anthropol  2:e12/92-106.

         [PDF fulltext ] [Abstract]

84[D14] LI Hui (2008) Diversity Analyses on the Basic Vowel Qualities among the Human Languages. Commun on Contemp Anthropol  2:e7/42-51.

          [PDF fulltext] [Abstract]

83[D13] LI Hui (2008) The unique phonology of Jinhui dialect, Tone sandhi in Jinhui dialect. In: JIN Erxin (ed) Countinued Chorography of Jinhui Town (1985-2002.5), Chapter 21 Social Life, Section 6 Dialect. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House. pp.419-422.

          [PDF fulltext] [Abstract]

82[B11]Li Hui (2008) Design and Application of Latinization Writing for Pumi Language in Lanping County. 2nd National Minority Youth Seminar on Natural Language Processing (NMYS-NLP¡¯2008).Hefei, Anhui, October 7-9, 2008. pp.37-43.

          [PDF fulltext] [Abstract]

81[A45] Li Hui, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2008) Evolution pathway of the oriental ALDH2 variant. The American Society of Human Genetics 58th Annual Meeting. Philadelphia, Pennsylvania, November 11-15, 2008. No.20940, 2606/F.

           [PDF fulltext] [Abstract]

80[A44] Li Hui, Jin Li (2008) Reconstructing the Phylogenesis of East Asians. Scientific American Complex Chinese Edition 78:35-39.

          [PDF fulltext] [Abstract]

79[A43] Gan Ruijing, Pan Shangling, Qin Zhendong, Cai Xiaoyun, Xu Jieshun, Li Hui© (2008) Pinghua Han Chinese Population Genetically Originated in the Indigenous Minorities in North Guangxi. Commun on Contemp Anthropol  2:e1/1-10.

          [PDF fulltext] [Abstract]

78[A42] Mukherjee Namita, Kidd Kenneth K, Pakstis Andrew J, Speed William C, Li Hui, Tarnok Zsanett, Barta Csaba, Kajuna Sylvester LB, Kidd Judith R (2010) The complex global pattern of genetic variation and linkage disequilibrium at catechol-O-methyltransferase. Mol Psychiatry.15(2):216-25.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplements]

77[A41] Li Hui©, Wen Bo, Chen Shu-Juo, Su Bing, Pramoonjago Patcharin, Liu Yangfan, Pan Shangling, Qin Zhendong, Liu Wenhong, Cheng Xu, Yang Ningning, Li Xin, Tran Dinhbinh, Lu Daru, Hsu Mutsu, Deka Ranjan, Marzuki Sangkot, Tan Chia-Chen, Jin Li (2008) Paternal Genetic Affinity between Western Austronesians and Daic Populations. BMC Evol Biol 8:146.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement 1- PC-Haplotype correlation] [Supplement 2-Y Haplogroups]

76[A40] Li Dongna, Li Hui©, Ou Caiying, Lu Yan, Sun Yuantian, Yang Bo, Qin Zhendong, Zhou Zhenjian, Li Shilin, Jin Li (2008) Paternal Genetic Structure of Hainan Aborigines Isolated at the Entrance to East Asia. PLoS ONE 3(5):e2168.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement1-Y Haplogroups]

75[A39] Li Hui, Gu Sheng, Cai Xiaoyun, Speed William C, Pakstis Andrew J, Golub Efim I, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2008) Ethnic Related Selection for an ADH Class I Variant within East Asia. PLoS ONE 3(4): e1881.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement1-Haplotypes] [Supplement2-REHH]

74[A38] Gan Rui-Jing, Pan Shang-Ling, Mustavich Laura F, Qin Zhen-Dong, Cai Xiao-Yun, Qian Ji, Liu Cheng-Wu, Peng Jun-Hua, Li Shi-Lin, Xu Jie-Shun, Jin Li, Li Hui©: the Genographic Consortium (2008) Pinghua Population as an Exception of Han Chinese's Coherent Genetic Structure. J Hum Genet  53:303-313.

           [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement1-Y Haplogroups] [Supplement2-mtDNA] [Supplement3]

2007

73[E03] Li Xiao-Yun, Su Min, Huang Hai-Hua, Li Hui, Tian Dong-Ping, Gao Yu-Xia (2007) mtDNA evidence: Genetic background associated with relatd populations at high risk for esophageal cancer between Chaoshan and Taihang Mountain areas in China. Genomics 90(4):474-481.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement1-mtDNA]

72[A37]Li Hui©, Huang Ying, Mustavich Laura F, Zhang Fan, Tan Jing-Ze, Wang Ling-E, Qian Ji, Gao Meng-He, Jin Li (2007) Y chromosomes of Prehistoric People along the Yangtze River. Hum Genet 122:383-388.

          [PDF fulltext] [Abstract]

71[A36]Li Hui, Gu Sheng, Kidd Kenneth K (2007) Tracing the Selection on Human ADH1B Gene. The American Society of Human Genetics 57th Annual Meeting. San Diego, California, October23-27,2007.No.20348,1322/W.

          [PDF fulltext] [Abstract]

70[A34]Li Hui, Mukherjee Namita, Soundararajan Usha, T¨¢rnok Zsanett, Barta Csaba, Khaliq Shagufta, Mohyuddin Aisha, Kajuna Sylvester LB, Mehdi Syed Qasim, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2007) Geographically Separate Increases in the Frequency of the Derived ADH1B*47His Allele in Eastern and Western Asia. Am J Hum Genet  81: 842-846.

          [PDF fulltext] [Abstract] [Supplement-world frequencies] [Map Updated]

69[A35]Li Hui, Cai Xiaoyun, Winograd-Cort Elizabeth R, Wen Bo, Cheng Xu, Qin Zhendong, Liu Wenhong, Liu Yangfan, Pan Shangling, Qian Ji, Tan Chia-Chen, Jin Li© (2007) Mitochondrial DNA diversity and population differentiation in southern East Asia. Am J Phys Anthropol  134:481-488.    AJPA Most Cited Articles 2011

      [PDF fulltext ]   [Abstract ]  [Supplement1]  [Supplement2-mtDNA]

68[B09]L¨« Hui©, Pan Shangling, Donnelly Michael, Tran Dinhbinh, Qin Zhendong, Zhang Yifan, Cheng Xu, Yin Ruixing, Lin Weixiong, Hoang Vantung, Pham Vanlinh, Qian Ji, Jin Li (2006) Dermatoglyph groups Kinh Vietnamese to Mon-Khmer. Int J Anthropol  21:295-306.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

67[A32] Gu Sheng , Pakstis Andrew J , Li Hui , Speed William C , Kidd Judith R, Kidd Kenneth K  (2007)  Significant variation in haplotype block structure but conservation in tagSNP patterns among global populations. Eur J Hum Genet15:302¨C312.

      [PDF fulltext ]   [Abstract ]  [Erratum: 15:818]

66[A33]LI Hui (2007) Abscondence of Min-Yue Ethnic Group Revealed by Molecular Anthropology. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Sciences Edition) 29(2):42-47.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

65[B08] LI Hui©, POMPAKCHA Souligneth(2007) Observation on Tai-Kang¡¯s Naris Drinking. Commun on Contemp Anthropol  1:e1/1-3.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

2006

64[A31] TAN Jingze, XU Zhi, LI Hui, JIN Li (2006) Genetic Evidences for African Origin of Modern Human. Science (Shanghai)  58(6):21-25.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

63[A30] CHEN Jing, LI Hui©, QIN Zhen-Dong, LIU Wen-Hong, LIN Wei-Xiong, YIN Rui-Xing, JIN Li, PAN Shang-Ling* (2006) Y-chromosome Genotyping and Genetic Structure of Zhuang Populations. Acta Genetica Sinica   33(12):1060-1072.

      [PDF fulltext]  [Abstract ]

62[A29] Huang Wei, He Yungang, Wang Haifeng, Wang Ying, Liu Yangfan, Wang Yi, Chu Xun, Wang Ying, Xu Liang, Shen Yayun, Xiong Xiaoyan, Li Hui, Wen Bo, Qian Ji, Yuan Wentao, Zhang Chenhui, Wang Yi, Jiang Hongquan, Zhao Guoping, Chen Zhu, Jin Li (2006) Linkage disequilibrium sharing and haplotype-tagged SNP portability between populations. Proc Natl Acad Sci U S A 103: 1418-1421.

      [PDF fulltext] [Abstract]

2005

61[A28] Bryan Sykes. Jin Li, Li Hui, Huang Ying(Chinese Translation) (2005) Seven Daughters of Eve. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press.

      [PDF fulltext]

60[A27] LI Hui (2005) Genetic Structure of Austro-Tai Populations. PhD Thesis of Human Biology, Fudan University.

      [PDF] [Abstract ]

59[A26] Xu Zhi, Zhang Fan, Li Hui, Wang Xiaoning, Jin Jianzhong, Jin Li (2005) Primary Research on mtDNA from Enshi Cliff Coffin. Journal of the Central University for Nationalities 14(2):124-129.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

58[A25] JIN Li, LI Hui, WEN Bo(2005) Genetic Structure of Han: Demic Diffusion of Han Culture. Journal of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall 15:110-117.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

57[A24] LI Hui (2005) Genetic Evidence for Nationalism of China: One Root, Tufty Branches and Crossed Twigs. Journal of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall  15:118-133.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

56[A23] LI Hui (2005) Homunculi raise billow: Flores Human rewriting human evolution history. Wenhui Science and Technology Digest Column 545, Wenhui Daily  20874:5,Dec.9,2004. Digest of Science and Technology 2005(2):16-22.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

50[A22] WEN Bo, LI Hui, GAO Song, MAO Xian-yun, GAO Yang, LI Feng, ZHANG Feng, HE Yungang, DONG Yongli, ZHANG Youjun, HUANG Wenju, JIN Jianzhong , XIAO Chunjie, LU Daru, CHAKRABORTY Ranajit, SU Bing, DEKA Ranjan, JIN Li (2005) Genetic Structure of Hmong-Mien Speaking Populations in East Asia as Revealed by mtDNA Lineages. Mol Biol Evol  22:725-734.

      [PDF fulltext]  [Abstract] [Supplement1-mtDNA]

2004

55[A17] Wen Bo, Xie Xuanhua, Gao Song, Li Hui, Shi Hong, Song Xiufeng, Qian Tingzhi, Xiao Chunjie, Jin Jianzhong, Su Bing, Lu Daru, Chakraborty Ranajit, Jin Li (2004) Analyses of Genetic Structure of Tibeto-Burman Populations Reveals Sex-Biased Admixture in Southern Tibeto-Burmans. Am J Hum Genet 74: 856¨C865.

      [PDF fulltext]   [Abstract] [Supplement1-mtDNA]

54[A18] XIE Xuan-Hua, LI Hui, MAO Xian-Yun, WEN Bo, GAO Song, JIN Jian-Zhong, LU Da-Ru, JIN Li (2004) Genetic Structure of Tujia As Revealed by Y Chromosomes. Acta Genetica Sinica  31(10):1023-1029.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

53[A19]  GAO Song, MAO Xian-yun, WEN Bo, LI Hui, SONG Xiu-feng, HUANG Wen-ju, ZHANG You-jun, JIN Jian-zhong, JIN Li (2004) Analysis of mtDNA Polymorphysim among Three Mien Population in Guangxi.Journal of Fudan University (Natural Science)  43:1061-1066.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

52[A20] WEN Bo, LI Hui, LU Daru, SONG Xiufeng, ZHANG Feng, HE Yungang, LI Feng, GAO Yang, MAO Xianyun, ZHANG Liang, QIAN Ji, TAN Jingze, JIN Jianzhong, HUANG Wei, DEKA Ranjan, SU Bing, CHAKRABORTY Ranajit, JIN Li (2004) Genetic evidence supports demic diffusion of Han culture. Nature 431:302-305.

      [PDF fulltext]  [Abstract] [Supplement1] [Supplement2] [Supplement3] [Supplement4-mtDNA]

51[A21] LI Hui (2004) Yellow washed Brown down: A tale of Modern Human in the Far East. Journal of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall 14:164-180. (Review)

      [PDF fulltext]  [Abstract]

49[B07] LIU Yang-fan, LI Hui, JIN Jian-zhong, JIN Li  (2004) Exploration of Dermatoglyphic Statistics Based on Analysis of Leme Bai Nationality (in English).J Genet Mol Biol 15:35-44.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

48[D08] LI Hui, XU Li-qun (2004) Colligate Researches on the Headstream of Shanghai Suburbia. Century China Weekly(Hong Kong) 198.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

47[D11] Yang Jun, Li Hui, Jin Jian-Zhong, Jin Li, Lu Da-Ru (2004) Genetics Analysis of Shanghai Aborigine with SNPs on Y Chromosome. Journal of the Central University for Nationalities 13(1):60-69.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

46[D12] Li Hui (2004) The Ethnic Vicissitude in the History of Shanghai. Journal of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall(Taipei) 13:168-179.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

2003

45[A11] LI Hui, PAN Wu-yun, WEN Bo, Yang Ningning, Jin Jianzhong, Jin Li, Lu Daru (2003) Origin of Hakka and Hakkanese: A Genetics Analysis. Acta Genetica Sinica 30(9):873-880.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

44[A12] LI Hui (2003) Genetics and Emigration Studies in Hainan. In: WANG Yu-chun. History Records of Hainan Emigration. Haikou: Hainan People¡¯s Press,1-5.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

43[A13] LI Hui, LI Xin, YANG Ning-ning, Wen Bo, Hou Jingrong, Huang Xingqiu, Jin Jianzhong, Jin Li, Lu Daru (2003) Origin of Grass Hmong as Revealed by Genetics and Physical Anthropology. Journal of Fudan University(Natural Science) 42(4):621-629.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

42[A14] ZHANG Fan, LI Hui, HUANG Ying, TAN Jing-ze, ZHANG Li-ping, XU Zhi, JIN Jiang-zhong, LU Da-ru, JIN Li (2003) DNA Analysis of Ancient Specimens: Cautions and Lessons. Journal of the Central University for Nationalities 12(1):40-44.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

41[A15] LI Hui, LIU Yang-Fan (2003) How many years did early humans go out of Africa?. Journal of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall(Taipei) 11:165-174.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

40[A16] HUANG Ying, LI Hui, GAO Menghe (2003) Ancient DNA: A new evident for Daic studies. In: TANG Chung, WU Chunming. Southeast Archaeology Studies 3. Amoy: Xiamen University Press,249-253.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

39[B06] LIU Yang-fan, LI Hui, JIN Jian-zhong, JIN Li (2003) Exploration of Dermatoglyphic Statistics Based on Analysis of Leme Bai Nationality. Journal of the Central University for Nationalities 12(1):45-52.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

38[C08] Li Hui, Zhang Hai-Guo, Jin Li, Lu Da-Ru (2003)  Evolution, Heredity and Gene-Localization of Interdigital Patterns. J Genet Mol Biol 14(4):252-261.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

37[C10] DING Qin, LI Hui, XU Li-qun, Li Qing, Jin Jianzhong, Lu Daru, Jin Li, Xia Zhongmiao (2003) Dermatoglyphic Analysis on Constitutional Weak Wisdom Children in Shanghai. Journal of Fudan University(Natural Science) 42(4):614-620.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

36[D09] LI Hui, ZHOU Zhen-he, XU Li-qun, Zhang Ling-jun, Jin Jian-zhong, Jin Li, Lu Da-ru (2003) Principal Component Analysis on Shanghai Suburbanites. Journal of the Central University for Nationalities 12(2):167-173.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

35[D10] Li Hui, Xu Li-Qun, Zhou Zhen-He, Zhang Ling-Jun, Jin Jian-Zhong, Lu Da-Ru, Jin Li (2003)  Historical Immigrations to Shanghai Suburb Based on Principal Component Analysis on Physical Characters and Surnames. J Genet Mol Biol 14(4):233-242.

      [PDF fulltext] [Abstract]

2002

34[A01] LI Hui, SONG Xiu-feng, JIN Li (2002) A Genetic Interpretation of Human Genealogy. Twenty-first Century Bimonthly(Hong Kong) 71(6):98-108.

      [PDF fulltext] [Abstract]

33[A02] HUANG Ying, LI Hui, WEN Bo, Wang Ling-E, Jin Li, Gao Meng-He (2002) The Technology of Molecular genetics and Sanxia archaeology, Southeast Culture 155(3):55-63.

     [ PDF fulltext] [Abstract]

32[A03] LI Hui, HOU Jing-rong, YANG Ning-ning (2002) A Molecular Anthropologic Study on the Origin of Liujia People in Guangxi. Journal of Guangxi University for Nationalities 24(5):38-43.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

31[A04] LI Hui, YANG Ning-ning, HUANG Xing-qiu, Chen Li, Jin Jian-zhong, Jin Li, Lu Da-ru (2002) A Genetic and Anthropological Study of Beigao Population and Its Implication in Identification of Its Ethnicity. Journal of the Central University for Nationalities 11(2):108-116.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

30[A05] LI Hui (2002) Preliminary Analyses of Genetic Structure of Daic Populations. Proceedings of The International Symposium of Anthropological Studies. Shanghai:Center for Anthropological Studies at Fudan University£¬ 89-94.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

29[A06] LI Hui (2002) Relation between Typology and Phylogenesis of Ethnic Genetic System. Proceeding for  the 7th National Symposium of  Ethnology. Enshi,July,2002.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

28[A07] LI Hui (2002) On dividing of Baiyue people¡¯s hereditary frame. Study of Ethnics in Guangxi 70(4):26-31.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

27[A08] LI Hui, JIN Li (2002) Genetic Structure of Daic As Revealed By Y Chromosomes. 17th Congress, The Indo-Pacific Prehistory Association:134, Taipei,Taiwan,China. September, 2002.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

26[A09] LI Hui (2002) Realizing the Heredity System in Eastern Asian. Journal of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall(Taipei) 10:123-136.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

25[A10] JIN Li, LI Hui, WEN Bo (2002) Origin and Migrations of Daic-speaking Populations: A Tale of Y Chromosomes. The 4th HUGO Pacific Meeting and the 5th Asia-Pacific Conference on Human Genetics, Cholburi, Thailand,2002.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

24[B04] WANG Hong, LI Hui, WU Hong, Ke Yuehai, Xu Hongyan, Xiao Junhua, Shriver Mark, Xiong Momiao, Lu Daru, Liu Weida, Jin Li (2002) Analyses of Skin Reflectance in the Han Chinese and Tibetan Populations Acta Anthropologica Sinica 21(2):139-146.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

23[B05] LI Hui (2002) Focus on the Fate of Yerong: Ever Famous Minority Now is Decreasing in Lethe . Century China Weekly(Hong Kong) 96, May 10,2002.

      [PDF fulltext ]  [Abstract ]

22[C09] CHEN Li, LI Hui, XIA Yuan-min, Jin Li, Lu Daru (2002) Genetic Mode of Nasal Shape. Journal of Fudan University(Natural Science) 41(1):92-96.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

21[D03] LIN Ling, LI Hui, CHEN Li, Sun Peihua, Xie Keqiang, Xia Yuanmin, Qiao Shouyi, Lu Daru, Jin Li (2002) Physical Discrepancy Between Two Populations in East and West Fengxian County. Journal of Fudan University(Natural Science) 41(1):97-101.

      [PDF fulltext ]  [Abstract]

20[D04] LI Hui (2002) A Genetic Study on Genes of Human Bones in Graves. In: The CPAM of Shanghai. Maqiao report on Excavation between 1993 and 1997. Shanghai: Shanghai Fine Arts Publisher.57~68.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

19[D05] XU Li-qun, LI Hui, XI Hui-feng, JIN Li (2002) The Analysis of the Surnames and Intermarriages of the Suburbanites of Shanghai. Acta Genetica Sinica 29(8):666-673.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

18[D06] LIN Ling, LI Hui, ZHANG Haiguo, Xia Yuanmin, Jin Li, Lu Daru (2002) Physical Constitution and Genetic Relationship of Shanghai Suburbia. Acta Anthropologica Sinica 21(4) :293-306.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

17[D07] LIN Ling, ZHANG Hai-guo, LI Hui, Jin Li, Lu Daru (2002) Physical comparison Between Shanghai Suburbia and Gaoshan Minority of Taiwan. Journal of Fudan University(Natural Science) 41(6):694~697.

      [PDF fulltext] [Abstract]

16[E02] WANG Hong, LIU Wei-da, LI Hui, Jin Li (2002) Evidence for Psoriasis-susceptibility Locus in China: Locus on Chromosome 6p21.3. Chinese Journal of Dermatology 35(2):117-119.

      [PDF fulltext]   [Abstract]

2001

15[D01] LI Hui, YANG Jun, JIN Li (2001) Genetic Analysis on Shanghai Aborigines with Y-chromosome Loci. Proceedings for Conference of Minority Cultures in Hainan and Taiwan, Haikou: Research Society for Chinese National History, September, 2001, 35-47.

      [PDF fulltext] [ fulltext]

14[D02] LI Hui (2001) Daic Background Vocabulary in Shanghai Maqiao Dialect.  Proceedings for Conference of Minority Cultures in Hainan and Taiwan, Haikou: Research Society for Chinese National History, September, 2001,15-26.

     [ PDF fulltext]  [Abstract]

13[E01] WANG Hong, LIU Wei-da, LI Hui, Jin Li (2001) Identification of Two Microsatellite DNA Markers (Short Tandem Repeats) on Chromosome 17 in Patients with Psoriasis Vulgaris. Chinese Journal of Dermatology 34(2):108-109.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

12[B03] WU Hong, WANG Hong, LI Hui, Akey Joshua, Xiao Feng-Yuan, Ke Yue-Hai, Xu Hong-Yan, Xiao Jun-Hua, Lu Da-Ru, Parra Estenban, Shriver Mark, Xiong Mo-Miao, Barton Sara A, Hewett-Emmett David, Liu Wei-Da, Jin Li (2001) Skin Reflectance in the Han Chinese and Tibetan Populations. Human Biology 73(3):461~466.

      [PDF fulltext]   [Abstract]

11[C07] LI Hui, TANG Shi-min, YAO Jian-Zhuang, QIAO Shou-Yi (2001) Evolution of Interdigital Patterns among Primates. Acta Anthropologica Sinica 20(4):308-313.

      [PDF fulltext]  [ Abstract]

10[C06] LI Hui, JIN Li, LU Da-ru (2001) Genetics Study of Interdigital Patterns II. Mosaic Dominant Inheritance of Interdigital Patterns. Acta Anthropologica Sinica 20(2):144-150.

      [PDF fulltext]   [Abstract]

9[B02] LI Hui, PAN Fang-fang, ZHANG Min-Hua, Chen Hua, Zhang Weiling, Wu Hong, Jin Jianzhong, Jin Li, Lu Daru (2001) Facial Features Cluster of 8 Minority Nationality Populations in Northwest Yunnan. Journal of Fudan University(Natural Science) 40(5):568-576.

     [PDF fulltext]   [Abstract]

2000

8[C05] LI Hui, ZHANG Hai-guo, LU Da-ru, JIN Li (2000) Evolution, Inheritance and Gene-Localization of Interdigital Patterns. 4th HUGO Pacific Conference:91, Shanghai.

     [PDF fulltext]  [Abstract]

7[C04] LI Hui (2000) Localization of Interdigital Pattern Gene by Whole-genome Scan and Linkage Analysis. Thesis for Bachelor¡¯s Degree. Fudan University.

      [Abstract]  [Abstract]

6[C03] LI Hui, LU Da-ru (2000) Evolution and Inheritance of Interdigital Patterns. Omnibus for Undergraduates¡¯ Papers from Production-Education Cooperation at Fudan University(1995-1999). Shanghai: Center for Production- Education Cooperation at Fudan University,219-226

      [PDF fulltext]  [Abstract]

5[C02] LI Hui, LU Da-ru, JIN Li (2000) Genetics Study of Interdigital Patterns I. Clustering of the Various Interdigital Pattern Types. Acta Anthropologica Sinica 19(3):244-250.

      [PDF fulltext]   [Abstract]

4[C01] LI Hui (2000) The Advance of Genetics Studies on Phenylthiocarbamide Tasting. Exploring Researches on Evolution and Genetics. Shanghai: Institute of Genetics.

      [PDF fulltext] [Abstract]

1999

3[B01] LI Hui, ZHANG Wei-ling, QIAN Bin-zhi, Tang Jiong, Zhang Hao, Li Hongyu, Wang Xiang, Shen Yajing, Chen Yi, Hu Yulan (1999) A Dermatoglyphic Study on Lahu-na Population. Journal of Fudan University(Natural Science) 38(5):517-522.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

2[F02] LI Hui (1999) Relationship between Pollination Methods and Sugar-contained Condition of Flowers. Omnibus for Undergraduates' Papers of National Science Educational Base at Fudan University, Biology Volume. Shanghai: Educational Administration Department of Fudan University.121-126.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

1998

1[F01] LI Hui (1998) The Small Fossil Species in Haifanggou Formation and the Ecological Succession of their Palaeobiotopes. Annual for Students' Papers of Fudan University. Shanghai: Educational Administration Department of Fudan University,241-250.

      [PDF fulltext]  [Abstract]

© Corresponding author; title on the cover
View My Stats Locations of visitors to this page